Дайте знать если вы не найдете у нас какой-либо файл. Мы специально найдем его и добавим на сайт бесплатно. Мы дорожим своей репутацией. Ни один пользователей еще не уходил не скачав какой нибудь файл.

СКАЧАТЬ ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ

Вы можете скачать видео в форматах MP4 и 3GP, кроме того можно скачать видео любого типа. Ищите, смотрите, скачивайте видео - все это бесплатно и на большой скорости. Вы даже можете найти фильмы и скачать их. Результаты поиска можно сортировать, что упрощает поиск нужного видео. Скачать бесплатно можно фильмы, клипы, эпизоды, трейлеры, при этом вам не нужно посещать сам сайт Youtube. Скачивайте и смотрите океан бесконечного видео в хорошем качестве.

лайлай кор хакида шеърлар туплами

Добавил: Самуил
Размер: 5.10 Mb
Скачали:38164
Формат:ZIP архив

Агар сени согиниб улсам, согиндим деб келма кабримга. Мен сизни осмонларча согиндим, Узок узок замонларча согиндим, Гар согиниш ёмон одат десангиз, Майли уша ёмонларча согиндим!

Ёмгир ёгар юракни эзиб, Бу дилдаги армонни сезиб. Армонлардан юрагим безиб, Бугун сизни жуда согиндим


Бу ахволдан кузнинг ранги учиб кетди, Турналар хам кий — чувлашиб кучиб кетди, Дунё кечиб дунёликдан чучиб кетди… Кукка караб, не булар деб сураб колди.

СКАЧАТЬ ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ

Наво тула туйгуларим сизга булсин, Кувончларим ураб лайлай кор хакида шеърлар туплами бошингизга. Кузларингда севги нажот излайди, Нажот учун калкон — сабот излайди, Дил даштида килич лайлай кор хакида шеърлар туплами хисларим- Ул саботга карши газот излайди.

Купларга бегона сендаги туйгу- Узингга уйкудек очмокда кучок. Газабман… Кетаман куйнимга тош солиб. Олиминг ялтогу, миршабинг конхур, Юртнинг текин нони кузин килган кур, Уларга суянган эл манглайи шур… Сотилмаган киминг колди, Туркистон! Кололмадим,топмадим имкон… Шуни кутганмидинг мендан,онажон? Аммо вужудимиз тонар бизлардан Бошимиз саждага тегмагунича! Уша зангор багирда кадр топган хиссиёт Такдирин бушликларга килиб куйган хавола Ушалмаган армонни кора босган умрбод. Лахадда хам тинч куймади бу замон, Киличимни келтир,углим Хумоюн!

Кандай узар экан узбекнинг оти…. Отангни суй, болангни суй, онанг суй, Бирман дема, юртдошинг-хамхонанг суй, Бобонг гурин бузиб, ини- оганг суй… Уйинг куйиб, вайронангга мотам тут!

Пилиги-армону, шуъласи-фарёд, Тафти-согинч эрур, куюнди — кунгил. Истасангиз йулда, майли ушок терай, Кузда чикиб далалардан машок терай, Нон талашиб уришмайман укам билан, Пиёз уток килай чикиб опам билан, Мени сотманг, уяламан, отажоним, Энди кимга суяламан, отажоним.лайлай кор хакида шеърлар туплами

Не учун эзгулик ахтариб факат — Эй дунё,мен сенга бегона булдим. Курмак пишса курмак териб келтираман, Токка чикиб, гурак териб келтираман.

Аммо олисларда сунмайин хамон- Ёнмокда мехрингдан ёкилган чирок. Шайтонни махв этар имон,оз колди!.


СКАЧАТЬ ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ БЕСПЛАТНО

лайлай кор хакида шеърлар туплами

Уйларимни тусктус бузади, Таъкид билан атайди отин. Интилдим мен сирли уфклар томон, Хавас билан бокдим йирок-йирокка. Рух кайда сарсон… Тош кузин ургимчак урайберади. Юрмасангда ёнимда, Кузларимда булиб тур. Кафандин эт жудо майли Айирма жойнамозимдан! Уртади ганимниг захар имдоди, Ёгилди бошингга дунёнинг доди, Синчи бобо, бир сузингдан кайтмадинг.ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ

лайлай кор хакида шеърлар туплами

Орзу куз укалар умидсизликдан, Бошлайди эртагин Бечора хаёл…. Нахотки муносиб сенга шу такдир, Уз холинг узингга этмасми таъсир… Сени куркок билиб ва килиб тахкир- Хайкаллар юрибди Узбекистонда.

Отангни суй, болангни суй, онанг суй, Бирман дема, юртдошинг-хамхонанг суй, Бобонг гурин бузиб, ини- оганг суй… Уйинг куйиб, вайронангга мотам тут!ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ СКАЧАТЬ
лайлай кор хакида шеърлар туплами


Хар ерда бор нону насибам, Яшамокдан йукдир укинчим, Гохи шодлик курдим,гохи гам, Кузламадим аммоки тинчим. Рух-сахро гирдоби,вужудим-олов Хамон хадикдадир хаклигимдан ёв, Канчалар куймасин кахрин килиб гов… Мен ватанга кайтаман бир кун! Бошим узра чархи гардун айланур орзу булиб, Майли, мен куксим тутай орзуга йугрулса гунох.


Лайлай кор хакида шеърлар туплами